Školné

V súlade so Všeobecno-záväzným nariadením č.458/2015 výška príspevkov od 1.2.2016 pre neplnoletého žiaka 10 eur/mesiac, neplnoletého žiaka prípravného štúdia 8 eur/mesiac, plnoletého žiaka – študenti VŠ alebo poberajúci starob.  alebo invalid. dôchodok 15 eur/mesiac, plnoletého žiaka – dospelí 20 eur/mesiac výtvarného i literárno-dramatického odboru. Platby 2x ročne – za 1. polrok a za 2. polrok školského roka.

viac info: Všeobecno záväzné nariadenia č. 458

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Prezrieť: Smernica – slobodný prístup k info