Oznam pre novoprijatých žiakov

Rozhodnutie o prijatí na štúdium si prevezmite u riaditeľky školy – v budove školy na Mozartovej ulici v Trnave v dňoch 21. a 22. júna 2022, v čase od 14 do 18 hod.

 

Prerušenie prezenčného vyučovania do odvolania

Vyučovanie na ZUŠ kvôli nepriaznivej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid – 19 bude od pondelka 29.11.2021 do odvolania prebiehať dištančnou formou.  Žiaci budú každý týždeň dostávať kreatívne zadania. Práce prosím odfotografujte a pošlite svojim pedagógom na mail, aby mohli byť priebežne zverejňované na facebooku školy. 
Ďakujeme za pochopenie.

 

Úloha na týždeň od 13. decembra do 17. decembra 2021
Zadanie: Quilling
Quilling alebo papierový filigrán je umelecká forma, s ktorou sa v tomto zadaní oboznámite, použijete pásy papiera, ktoré zrolovaním,
následným tvarovaním zlepíte a vytvoríte vzory, 3D objekty.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/12/QUILLING-__HM.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
Autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Rozšírenie kreatívneho zadania Línia z minulého týždňa
Zadanie: Dizajn – potlač na látku
Tento týždeň nadviažeme na kreatívnu úlohu z minulého týždňa Línia, kedy ste mali vytvárať vlastné lineárne a štrukturálne kresby. Vžijete sa do úlohy dizajnérov a budete navrhovať autorské grafické motívy, ktoré by mali vychádzať z lineárnych kresieb, ktoré ste vytvorili minulý týždeň.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/12/kreativne_zadanie_dizajn_potlac_autor-MT.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
Autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač, ArtD.

 

Dlhodobé kreatívne zadanie pre starších žiakov
Zadanie: Svetelná dioráma z papiera
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/11/Kreativne_zadanie_starsi_ziaci_ZUS_autor_MT.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
Autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač, ArtD.

 

Úloha na týždeň od 29. novembra do 3. decembra 2021
Zadanie: Čiary
V zadaní sa oboznámite s tvorbou Miroslava Cipára slovenského výtvarníka, ilustrátora, grafika, čiastočne aj sochára, ktorý nám zanechal unikátne diela,
tvary, postavy a príbehy vynárajúce sa z pavučiny zadrôtovaných čiar ako zakódované posolstvo, aj pre budúcnosť.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/11/3.krativne-zadanie_HM_-26.11.21-_.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
Autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha na týždeň od 22. novembra do 26. novembra 2021
Zadanie: Tieňové divadlo
Tento týždeň nadviažeme na úlohu z predchádzajúceho týždňa, Papierový les, kedy ste vystrihovali z papiera les. Budeme pokračovať v práci s papierom a vystrihovaním z papiera, a budeme vytvárať tieňové papierové divadlo.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/11/Kreativne_zadanie_22_26_11_2021_autor_MT.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného a leterárno-dramatického odboru!
Autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač, ArtD.

 

Úloha na týždeň od 15. novembra do 19. novembra 2021
Zadanie: Papierový les
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/11/1.uloha-KH-15.11.2021.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
Autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Oznam: voľba zástupcov rodičov do RŠ

Vážení rodičia,
voľba  zástupcov rodičov do Rady školy pri ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave sa uskutoční dňa 22. októbra 2021 elektronicky z dôvodu situácie s ochorením Covid-19. Všetky informácie dostanete e-mailom od triednych učiteľov Vašich detí. Kandidáti budú zverejnení prostredníctvom e-mailov a od dňa 18. októbra 2021 a na pútači v priestoroch školy.
Prosíme všetkých  o účasť v hlasovaní!
Ďakujeme
Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy

 

Informácie k nástupu do škôl v školskom roku 2021/2022

Nový školský rok sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach. Cieľom manuálu podľa ministerstva „je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení podľa školského zákona bez ohľadu na zriaďovateľa. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva. Prinášame Vám stručný prehľad z manuálu.
 • pred nástupom do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania svojho dieťa 2 spôsobmi:
  •  1… základné školy budú zisťovať záujem o vykonanie PCR testu kloktacími testami
  •  2…. školy budú zisťovať záujem zákonných zástupcov o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. V tomto prípade záujemca obdrží sadu 25ks testov a odporúča sa vykonávať testovanie 2-krát do týždňa (odporúčané dni sú pondelok a štvrtok)
Samozrejme, tieto spôsoby testovania sú dobrovoľné a záujemcom odporúčame sledovať webové stránky škôl a EDUPAGE, pretože záujem je potrebné nahlásiť do 23.8.2021. Oznam o spôsobe nahlasovania záujmu bude zverejnený aj na webových stránkach škôl pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí nastupujú v septembri do 1. roč. pretože nemajú prístupové údaje na EDUPAGE;
 • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
 • zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
 • zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
 • ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
 • podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webových stránkach škôl;
 • na základe sprísnených hygienicko-epidemiologických nariadení bude upravovaný režim v školách podľa ich personálnych, materiálnych a priestorových možností napr. pôjde o zmenu času začiatku a konca vyučovania, o zmenu času prestávok na obed, zrušenie určitých krúžkov alebo študijných odborov v ZUŠ v prezenčnej forme vyučovania atď.
 • medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky.
 • zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

Návrat k prezenčnej forme vyučovania

Dňom 17.5.2021 začíname prezenčnú formu vyučovania na oboch odboroch (výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor). Prosíme rodičov a žiakov, aby si pred nástupom do školy priniesli so sebou Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ďakujeme.
Tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami.

Kreatívne úlohy pre žiakov ZUŠ

Vyučovanie na ZUŠ počas opakovanej mimoriadnej situácie, spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid – 19 bude počínajúc týždňom od 12. októbra 2020 až do odvolania prebiehať dištančnou formou.  Žiaci budú každý týždeň dostávať kreatívne zadania. Práce prosím odfotografujte a pošlite svojim pedagógom na mail, aby mohli byť priebežne zverejňované na facebooku školy. 
Ďakujeme. 

 

Úloha na týždeň od 3. mája do 7. mája 2021
Zadanie: Fraktál
Tento týždeň bude zameraný na fraktálnu kresbu. Metóda fraktálnej kresby je určená pre
každého, kto môže perom kresliť čiary – línie a tak nakresliť kresbu, následne ju vymaľovať
farbičkami.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/05/Uloha-na-tyzden-od-3._7._maja_2021_autor_MT.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
Autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha na týždeň od 26. apríla do 30. apríl 2021
Zadanie: Frotáž
Dívajte sa všade navôkol a objavujte cez frotáž zaujímavé, krásne štruktúry.
Preneste štruktúry frotovaním na papier – vytvorte textúry – odtlačok.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/04/22.FROTAZ_HM_2021.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
Autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha na týždeň od 19. apríla do 23. apríl 2021
Zadanie: Agamograf
Témou tohto týždňa bude agamograf. Počuli ste už niekedy toto slovo? Čo sa tým myslí? Je to séria
obrázkov spojených v jeden celok, ktorý sa rôzne mení, podľa toho, z ktorého uhla sa naň dívate.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/04/Uloha-pre-ziakov-na-tyzden-od-19.4.-do-23.4.2021_Mgr.-Michaela-Sokova.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
Autor úlohy: Mgr. Michaela Šoková

 

Úloha na týždeň od 12. apríla do 16. apríl 2021
Zadanie: Ilustrácie k rozhlasovým hrám
Tento týždeň si vyskúšame prácu ilustrátorov.  Žiaci literárno-dramatického odboru pracujú na troch rozhlasových hrách, preto žiakov výtvarného odboru prosíme o ilustrácie. Dôležité je, aby kresby boli pôvodné, nesmú kopírovať akékoľvek iné, akékoľvek známe ilustrácie!
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/04/Uloha-na-tyzden-od-12.-do-16.-aprila-2021_15.-tyzden.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného a literárno – dramatického odboru!
autorky úlohy: Mgr. art. Petra Sabová, LDO a Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy

 

Úloha na týždeň od 29. marca do 1. apríl 2021
Zadanie: Lettrizmus
Tento týždeň sa budeme hrať s písmom – vytvárať zobrazenia z písmen, textu,  používať písmená v rozličných kompozíciách a kontextoch s pôsobivým obsahovým a estetickým významom.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/03/KH-uloha-ziaci-29.3.-1.4.2021.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Úloha na týždeň od 22. marca do 26. marca 2021
Zadanie: Škvrna a jej tvar
Tento týždeň bude Vašou úlohou rozvíjať Vaše umelecké vnímanie prostredníctvom experimentovania so škvrnou. Budete vychádzať z neurčitosti a náhody, zo záznamu stopy aktivity, gesta. Výsledkom bude Vaša vlastná interpretácia škvrny alebo škvŕn, ktorým jasne definovaním ich tvaru dáte zmysel a význam.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/03/Škvrna-a-jej-tvar_úloha-pre-žiakov_dištačného-vyučovania_autor_MT.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha na týždeň od 15. marca do 19. marca 2021
Zadanie: Batika
Tento týždeň sa zoznámime s rôznymi podobami prastarej techniky batikovania, ktorá je aktuálna v textilnom dizajne aj v súčasnosti.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/03/17.Batika_H.Migrová_2021.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha na týždeň od 8. marca do 12. marca 2021
Zadanie: Krajina
Tento týždeň svoju pozornosť zameriame na krajinu, ktorá nám ponúka veľa rozmanitých možností zobrazenia. Svoju inšpiráciu budete hľadať v krajine a jej rozličných častiach, vo všetkom čo tvorí a dotvára krajinu, v prírode, ktorá nás obklopuje.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/03/Úloha-pre-žiakov-na-týždeň-od-8.3.-do-12.3.2021_Mgr.-Michaela-Šoková.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Michaela Šoková

 

Úloha na týždeň od 22. februára do 26. februára 2021
Zadanie: Origami 3D štruktúra
Cieľom úlohy tohto týždňa je posilniť  zručnosť a trpezlivosť žiakov prostredníctvom reálnej 3D tvorby multiplikáciou zvoleného origami motívu.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/02/úloha-pre-žiakov-od-22.-do-26.2.2021_BB.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy

 

Úloha na týždeň od 15. februára do 19. februára 2021
Zadanie: Skleník
Tento týždeň sa zahráme na architektov a Vašou úlohou bude linkou nakresliť ,,skleník“ podľa fantázie.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/02/úloha-pre-žiaov-od-15._19.2.2021-KH.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová – Pripková

 

Úloha na týždeň od 8. februára do 12. februára 2021
Zadanie: Písmo
Tento týždeň bude mať kreatívne zadanie niekoľko vrstiev. Spoločne sa pozriem na súčasný spôsob komunikácie a rôzne podoby písma.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/02/Úloha-pre-žiakov-na-týždeň-od-8.-do-12.2.2021.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha na týždeň od 1. februára do 5. februára 2021
Zadanie: Piktogram
V tomto zadaní sa budeme venovať obrazu – piktogramu, ktorý sprevádza človeka počas jeho
evolúcie vo vizuálnej komunikácii a vytvoreniu piktogramovej rady.
Piktogram je grafický znak – ideogram znázorňujúci pojem alebo oznámenie obrazovo, ktorého podoba
a čítanie nie je pevne stanovené a neviaže sa na určitý ľudský jazyk, kultúru.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/01/12.Piktogram-_HM-_29.1.2021.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha na týždeň od 25. januára do 29. januára 2021
Zadanie: Fantastický portrét
Tento týždeň svoju pozornosť zameriame na portrét /obraz tváre/ a vytvoríme si neobyčajný, nápaditý fantastický portrét hlavy, podobne ako vo svojej tvorbe vytváral svoje fascinujúce portréty taliansky maliar, kresliar a návrhár Giuseppe Arcimboldo.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/01/Úloha-pre-žiakov_25.1.-29.1.2021_MŠ.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Michaela Šoková

 

Úloha na týždeň od 18. januára do 22. januára 2021
Zadanie: Okno
Úlohou tohto týždňa bude výtvarne spracovať pohľad, ktorý sa vám naskytuje v posledných mesiacoch najčastejšie – je to pohľad z okna vašej izby, z tej, v ktorej trávite najviac času za posledné mesiace.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/01/Úloha-pre-žiakov_dištančné-vyučovanie_január_2021_-18.-25.1-BB.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy

 

Úloha na týždeň od 11. januára do 15. januára 2021
Zadanie pre mladších žiakov: ,,Čarovná šachovnica“ – výtvarné spracovanie spoločenskej hry šach.
Úloha je zameraná na tvorivé spracovanie podnetov zo súčasnej rozprávkovej a fantasy literatúry a kinematografie. Pracujte s osobným zážitkom a skúsenosťou z knižnej alebo filmovej adaptácie diel Harry Potter a kameň mudrcov a Alica v krajine zázrakov, keď Harry  hral fantastické čarodejnícke šachy a  Alica v krajine zázrakov šachovnicovým poľom kráčala za kráľovnou.
Zadanie pre starších žiakov: Šach
Úloha je zameraná na študijnú kresbu alebo maľbu reálnej šachovej figúrky s dôrazom na perspektívu a modeláciu objemu.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/01/Úloha-pre-žiakov_dištančné-vyučovanie_január_2021_autor_KH.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová – Pripková

 

Úloha na týždeň od 14. decembra do 18. decembra 2020
Zadanie: Grafický dizajn „péefka“ PF 2021
Blíži sa vzácny sviatočný čas, keď viac ako inokedy slová lásky balíme do srdečných prianí.
Nie vždy sa môžeme spolu stretnúť. Urobte preto radosť blízkym, aj vzdialeným vytvorením blahopriania, novoročenky – péefka.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/12/8.-GRAFICKÝ-DIZAJN-PF2021_HM_.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha na týždeň od 7. decembra do 11. decembra 2020
Zadanie: Farba a čiara s Paulom Klee na prechádzke
Tento týždeň svoju pozornosť zameriame na architektúru, ktorá sa zaoberá navrhovaním a stavbou
rôznych budov a objektov. Zahráte sa na „architektov“ a vytvoríte si svoju vlastnú architektonickú
kompozíciu, abstraktnú panorámu mesta
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/12/7.-úloha_7.12.-11.12.2020_-Mgr.-Michaela-Šoková.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Michaela Šoková

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 30. novembra do 4. decembra 2020
Tento týždeň bude zameraný na priestorové pojednanie plochy, kedy zvolený formát v našom
prípade minimálne A3, pojednáme výškovou a štrukturálnou gradáciou. Materiál, ktorý budeme
používať bude kartón (kartónové krabice) a vlnková lepenka.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/11/Úloha-pre-žiakov-na-týždeň-od-30.11.-4.12.2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 23. novembra do 27. novembra 2020
V tomto týždni sa budete snažiť zachytiť jesennú atmosféru v prírode. Inšpiráciou na zachytenie prekrásnej farebnosti, ktorou príroda hýri, nám budú obrazy slávneho rakúskeho maliara predstaviteľa viedenskej secesie Gustáva Klimta.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/11/KH-dišt.úloha-23.-27.11.2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 16. novembra do 20. novembra 2020
Zadanie: Ilustruj ako Trnka, Born a Kubal
Tento týždeň sa oboznámite s dielom Jiřího Trnku, Adolfa Borna a Viktora Kubala, významných tvorcov animovaného filmu a ilustrácie. Budete sa snažiť preniknúť do ich myslenia a použiť prvky ich rukopisy na vytvorenie vlastných autorských ilustrácií na zadané témy.
Viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/11/Úloha-pre-žiakov-na-tyždeň-od-16-do-20.11.2020-autor_Mgr.-Beáta-Balgavá-riaditeľka-školy.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 9. novembra do 13. novembra 2020
Zadanie: Prejdite sa spolu s nami po múzeách a galériách
Tento týždeň sa nebudeme venovať spoznávanie výtvarných techník, ale virtuálne navštívime najznámejšie svetové múzeá a galérie a nevynecháme ani tie naše domáce, ktoré máme v meste Trnava.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/11/3.-úloha_Múzeum-a-galéria_virtuálna-prehliadka_9.11-13.11.2020_MŠ_HM.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autorky úlohy: Mgr. Helena Migrová a Mgr. Michaela Šoková

 

Z dôvodu mimoriadnych jesenných prázdnin v termíne od 2. – 9.11.2020 sa kreatívne zadanie pre žiakov nedáva. Sledujte však náš facebook, na ktorom postupne zverejňujeme práce našich žiakov z predchádzajúcich zadaní.  Nové zadanie bude zverejnené 10.11.2020. Ďakujeme.

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 26. októbra – 30. októbra 2020
Zadanie: Netradičné bývanie
Technika: kresba, maľba, koláž
Tento týždeň sa zameriame na netradičné spôsoby bývania. Vyberiete si predmet z domácnosti (vedro, kuchynskú skrinku, uzatvárateľnú nádobu), alebo prírodninu (ovocie, orech, zeleninu), alebo oblečenie, telefón, topánku, tašku a tie následné premeníte na netradičný príbytok.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/10/Kreatívne-úloha-pre-žiakov-ZUŠ-Mozartova-10-v-týždni-od-26.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 19. októbra – 23. októbra 2020
Mladší žiaci
Zadanie: Dážď a dažďové kvapky
Táto úloha je zameraná na akvarelovú techniku, lazúrnosť a priesvitnosť.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/10/1.-úloha-dištančné-vzdelávanie.pdf
Starší žiaci
Zadanie: Kresba pomocou mriežky
Zadanie pre starších žiakov je zameranú techniku pre kresby pomocou mriežky. Námetom sú diela starých majstrov.
Viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/10/1.-úloha-starší-žiaci-KH.pdf
Úlohy sú určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úloh: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

V súvislosti s pandémiou Covid 19 plati pre šk.r.2020/21 manuál, ktorý môžete nájsť v tomto linku:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.  

 

Ukončenie dištančného spôsobu vyučovania a odovzdanie vysvedčenia

Vyučovanie dištančnou formou končí kreatívnou úlohou: „Rýchla socha.“ Žiaci môžu ďalej pracovať na tomto zadaní aj v týždni od 15. – 19.6.2020.
Žiaci si vysvedčenia vyzdvihnú v týždni od 22. júna do 26. júna osobne, na pôde ZUŠ na Mozartovej ul. v Trnave, vždy v deň svojho vyučovania u svojho triedneho učiteľa. Žiaci si so sebou  prinesú výtvarné práce, ktoré vytvorili počas dištančného vyučovania a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka.
Na stiahnutie: čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka 
Pozn.: Podrobnejšie informácie dostanete mailovou cestou od svojich triednych učiteľov.

 

Odovzdávanie čestných vyhlásení počas mimoriadnej situácie

Vedenie školy žiada rodičov žiakov, ktorí ešte neodovzdali čestné vyhlásenia na školský rok 2020/2021, aby tak počas tejto mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid 19, urobili online spôsobom. Zaslaním vyplneného tlačiva na mailovú adresu pedagóga ZUŠ, u ktorého Vaše dieťa študuje. Podpísané originály si prosím uschovajte a predložíte ich riaditeľstvu školy po skončení mimoriadnej situácie. Predpokladaný termín september 2020. 
Na stiahnutie: tlačivo čestné vyhlásenie 

Stanovisko OZ PŠaV k problémom, ktoré priniesla novela ZP

Vyjadrenie zaslané RNDr. Ingrid Gamčíkovou, predsedníčkou združenia ZŠ a podpredsedníčkou OZ PŠaV na Slovensku, k novele ZP – odmeňovanie školských zamestnancov počas mimoriadnej situácie, prekážka v práci:
Stanovisko prekážka v práci 250b

 

Kreatívne úlohy pre žiakov ZUŠ

Vyučovanie na ZUŠ počas mimoriadnej situácie, spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid – 19, až do odvolania bude prebiehať dištančnou formou. Žiaci budú každý týždeň dostávať kreatívne zadania. Práce prosím odfotografujte a pošlite svojim pedagógom na mail, aby mohli byť priebežne zverejňované na facebooku školy. Ďakujeme. 
Spolu to zvládneme!!!

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 8. júna – 12. júna 2020
Zadanie: „Rýchle sochy“
Tento týždeň si vyskúšame, aké to je urobiť sochu za 1 minútu.
Inšpirujeme sa dielom rakúskeho umelca, sochára Erwina Wurma (*1954) a jeho známou sériou „One Minute Sculptures.“
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/06/Úloha-pre-žiakov-na-týždeň-od-8.-12.6.2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 1. júna – 5. júna 2020
Zadanie: Tieň ako šablóna
Tento týždeň sa budeme hrať so svetlom a tieňom.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/úloha-pre-žiakov-na-týždeň-od-1.-5.6.-2020-autor-Katarína-Horváthová-Pripková.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková
Táto úloha je platná súčasne s úlohou „Byť ako“ z predchádzajúceho týždňa, na ktorej môžu všetci žiaci ďalej pracovať.
Súčasne rozširujeme zadanie „Byť ako“ aj pre žiakov literárno-dramatického odboru, ktorí svoju prácu obohatia o jedno vetný komentár o tom, ako sa v úlohe „privlastneného“ cítia.

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 25. mája – 29. mája 2020
Zadanie: „Byť ako“
Privlastnite si a interpretujte známe umelecké dielo podľa Vášho výberu
v domácich podmienkach a fotograficky ho zdokumentujte.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/Úloha-pre-žiakov-na-týždeň-od-25.-29.5.2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 18. mája – 22. mája 2020
Zadanie: „Autoportrét v komiksovom pop-art štýle“
Pretvorte svoj autoportrét do komiksovej podoby v štýle pop-art.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/Úloha-pre-žiakov-18.5-22.5.-2020_Michaela-Šoková.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Michaela Šoková

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 11. mája – 15. mája 2020
Zadanie:Land Art – umenie z prírody v prírode“
Vytvorte v prírode, v súlade s prírodou výtvarné dielo Land Artu.
– použite prírodné materiály nájdené priamo v prírode napríklad lístie, kvety, lupene, trávu, mach, konáre, kôru, drevo, kamene, štrk, zeminu, piesok, vodu, perie.
– s fantáziou a kreativitou prírodné materiály rytmicky ukladajte, striedajte,odtláčajte, sypte, prepletajte, spájajte.
– zaznamenajte svoj Land Art fotografiami.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/Land-art_9.5.2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha pre žiakov literárno – dramatického odboru
Zadanie na mesiace apríl, máj, jún 2020: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/LDO_úloha-apríl-máj-jún-2020.pdf
vypracovala: Mgr. art. Petra Sabová

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 4. mája do 8. mája 2020:
Vytvorte trhaním alebo strihaním papierového materiálu koláž na tému „Zem a obloha.“ 
Kombinujte a nalepujte vytrhnutý alebo vystrihnutý papier na zvolený podklad (výkres, noviny, lepenku, kartón).  Papier skúste lepiť zámerne v neobvyklých súvislostiach a dajte tak kompozícii nové významy.
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 27. apríla do 1. mája 2020:
Tento týždeň bude venovaný nádeji, pretože nádej je potrebná na prekonanie akýchkoľvek životných prekážok.
Inšpiráciou nám bude dielo známeho britského maliara Davida Hocknyho a konkrétne obraz, ktorý namaľoval počas karantény. Obraz kvitnúcich narcisov, čo samo o sebe nie je ničím výnimočné, ale obraz dostal iným význam tým ako ho pomenoval – „Pamätajte, jar zrušiť nemôžu.“
Zadanie: „Posolstvo“
– choďte do prírody alebo záhrady a pozorujte krajinu, ktorá Vás obklopuje, snažte sa zachytiť jej rozmanitosť a premýšľajte nad názvom svojho diela, jeho významom a posolstvom.
celé zadanie tu: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/04/Úloha-pre-žiakov-18.-týždeň-2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 20. apríla do 24. apríla 2020:
Vytvorte si svoju galériu najkrajších obrazov z dejín umenia: „Keby som mal galériu“
Predstavte si, že by sa Vaša izba zmenila na galériu, ktoré umelecké diela by ste si zavesili na stenu?
celé zadanie tu: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/04/úloha-pre-žiakov-na-17.-týždeň-2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 13. apríla do 17. apríla 2020:
Výtvarne zobrazte „Dojem z hudby“ – prepis zvukovej formy do vizuálnej formy
viac o úlohe tu: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/04/Úloha_Michaela-Šoková.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Michaela Šoková

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 6. apríla do 10. apríla 2020:
Výtvarne zobrazte „Domov“ – interiér izby, v ktorej trávite najviac času.
(interiér označuje vnútorný priestor nejakého objektu, stavby)
Inšpirácia: https://www.webumenia.sk/kolekcia/15
Profesor Škrečok, SNG: Vladimír Dedeček: https://www.youtube.com/watch?v=Jh6S05y7wzI 
-pracujte kombinovanou technikou: kombinujte kresbu, maľbu ,fotografiu a koláž, grafické programy, kartónové krabice, netradičný materiál
Usmernenie pre žiakov Mgr. art. Miroslava Trubača – interiér vytvorte z kartónových krabíc (plasticky, priestorovo). Vnútro interiéru zariaďte pomocou kresby, maľby, koláže, fotografiami, lepením farebnej lepiacej pásky, nájdenými predmetmi, alebo predmetmi z Vašej domácnosti, hračkami (LEGO, stavebnice). Pracujte v kolektíve, zapojte svojich rodičov, súrodencov. 
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 30. marca do 3. apríla 2020:
Výtvarne zobrazte prvky architektúry inšpirované seriálom „Príbeh veľkého umenia 1-10“
– nakreslite, namaľujte, namodelujte z plastelíny, postavte z kociek, LEGA alebo papiera celú stavbu, alebo jej časti ako stĺpy, oblúky, klenby, okná, fasádu, veže, mosty, záhrady – labyrinty.
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Nariadenie riaditeľky školy na obdobie od 16. – 27.3.2020

– vyučovanie na ZUŠ počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid – 19 bude prebiehať dištančnou formou
– žiaci si pozrú náučno vzdelávaciu sériu „Príbeh veľkého umenia“  https://www.youtube.com/watch?v=-ZI4EU22-Gg&list=PLdBeypw0ySCZ0hEf5cVdFJUNwVZykLqYI
seriál o umení z dielne Viasat History – Matthew Collings – Tohle je civilizace 1 – 4 (CZ) https://www.youtube.com/watch?v=b4tm0DfMcrQ&t=176s
prednášku prof. Stanislava Stankóciho, akad. mal. – Prečo je umenie dôležité pre život: http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_5
Michelangelo Buonarroti – renesančný sochár: https://www.youtube.com/watch?v=AEUWvVWvL9k
Leonardo da Vinci – renesančný maliar a vynálezca: https://www.youtube.com/watch?v=wqD3he6kXPs  https://www.youtube.com/watch?v=wqD3he6kXPs
Impresionizmus – maľba v prírode: https://www.youtube.com/watch?v=QNZnpVvEW_c&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l&index=2
Alfons Mucha – český secesný výtvarník: https://www.youtube.com/watch?v=Hg55YP2mHZ4&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l&index=3
Antoni Gaudí – najväčší španielsky architekt: https://www.youtube.com/watch?v=VACL9sTi-xQ&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l&index=4 
Vincent van Gogh –  maliar: https://www.youtube.com/watch?v=Fs1UedN7h2M&t=157s
Vincent Hložník v Tatranskej galérii: https://www.youtube.com/watch?v=wdpmNkvTkO4
Martin Benka – zakladateľ slovenskej moderny: https://www.youtube.com/watch?v=w5Zwlb2zRMI
Koloman Sokol – výstava v galérii Nedbalka: https://www.youtube.com/watch?v=lLSR0M-qV3M
Danubiana – múzeum moderného umenia: https://www.youtube.com/watch?v=nSUOX-G6N9E
Matej Krén – Pasáž v GMB: https://www.youtube.com/watch?v=RAtWk62jzRA
– po návrate do školy, sa bude so žiakmi diskutovať, o tom čo ich v náučno vzdelávacích videách zaujalo a niektoré podnety budeme následne realizovať v školských prácach
– žiaci výtvarného odboru majú za úlohu denníkovou formou (kresba, maľba a koláž) zaznamenať, ako trávia čas doma počas tejto mimoriadnej situácie na aktuálnu tému „SME DOMA“ a stým súvisiace doplňujúce témy: Ako trávim čas doma; Čas strávený s rodinou; Zostaň doma; Chránim seba, chránim svet; Rúško nie je hanba; Hrdinovia dnešných dní- lekári a zdravotníci; Pomoc blížnemu svojmu; Služba dobrovoľníkov
– žiaci majú za úlohu vytvoriť flipbook na motív piesne slovenského hudobníka Jara Filipa – Cez okno z roku 1996: https://www.youtube.com/watch?v=FTTVa62ZI-A  alebo na tému  rast rastlín, stromov a vývoj hmyzu, Zrod Ponocchia 
Flipbook je krátky animovaný, kreslený film: http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/sutaz-vo-vyrobe-flipbookov-bab-2020 https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY , https://www.youtube.com/watch?v=4WLU50bsNOY
– kreatívne zadanie pre žiakov Mgr. Heleny Migrovej: “ Pošli to ďalej“ https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/03/Pošli-ju-ďalej.pdf
– všetky kreatívne úlohy vytvorené doma počas dištančného vyučovania budú vystavené v priestoroch školy
 – žiaci literárno – dramatického odboru majú za úlohu individuálne čítanie scenárov so zameraním sa na svoje postavy – kontinuálne
– naštudovať báseň, kedy verše sú rozdelené jednotlivo medzi žiakov a každí povinne nahrá video so svojou časťou veršov a pridelenou emóciou – deadline je v piatok 27. 03. 2020 o 20.00 hod. Videá sa následne zostrihajú do jedného celku a to sa následne bude prezentovať na web stránke školy a školskom facebooku: https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%A1-umeleck%C3%A1-%C5%A1kola-v-Trnave-v%C3%BDtvarn%C3%BD-a-liter%C3%A1rno-dramatick%C3%BD-odbor-102228821398211/
Rodičia a žiaci ZUŠ sú o spôsobe vyučovania v období od 16. – 27.3.2020 informovaní prostredníctvom mailu a SMS správou.
Spolu to zvládneme!!!

 

Oznam mesta Trnava v súvislosti s COVID – 19

Príspevky do škôl a školských zariadení

„Mesto Trnava oznamuje rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ)  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení. Zrealizované platby za marec (od 10.3 do 27.3. ) a apríl budú presunuté na obdobie kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. O opätovnom obnovení príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia. Napríklad: „V marci som zaplatil príspevok v MŠ za apríl, tak tento príspevok bude presunutý až na obdobie, kedy sa moje dieťa vráti opäť do školy. To znamená, že v mesiaci apríl už neuhrádzam príspevok do MŠ.“

pôvodný oznam tu: https://www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/prispevky-do-skol-a-skolskych-zariadeni

 

Katalóg

Tu si môžete prezrieť aktuálny katalóg našej základnej umeleckej školy:  ZUŠ katalóg