Oznam:

Zákon 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1  zákona 

hlavný kontrolór mesta Trnava – Ing. Monika Čeranayová 

Hlavný kontrolór je zodpovednou osobu na účely prijímania, evidovania a preverovania oznámení..

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
–  osobne – ústne do záznamu v kancelárii hlav ného kontrolóra na radnici Hlavná ulica 1, 917 01 Trnava

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“.

na adresu: Hlavná 1, 917 01 Trnava

–  elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra mesta Trnava monika.cernayova@trnava.sk   Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.