Filozofia a východiská koncepcie rozvoja školy

      Základná umelecká škola s výtvarným a literárno-dramatickým odborom v Trnave, ako plynie z jej Školského vzdelávacieho programu, je zodpovednou školou, školou ciest k umeniu.

   „Zodpovednosť je tu skôr ako sa autor činov sám rozhodne.  Zodpovednosť je tu neustále! Nie je to banálne a nudné? Záleží na tom, či sa zodpovednosť stane banálnou deklaráciou, alebo či sa vtelí do životných príbehov a tie sú vždy, a pre každého jedinečné.“

Palouš, R., Paradoxy výchovy. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum 2009, s. 8

ZUŠ v Trnave, pod vedením Mgr. Beáty Balgavej, riaditeľky školy od roku 2009, vychádza z dvoch inšpiračných zdrojov a súčasne z dvoch filozofických východísk, z vizionárskeho systému prof. Václava Ciglera (*1929), ktorý viedol oddelenie skla v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokov 1964–1979 a z alternatívneho pedagogického systému Waldorfskej školy z roku 1919.

Systém vedenia školy vizionárom Václavom Ciglerom sa uplatnil na akademickej pôde a predznačuje, vsadením do podmienok výchovy na úrovni základného umeleckého školstva, pevnejšiu väzbu Základnej umeleckej školy v Trnave nielen na stredoškolské, ale aj na vysokoškolské umelecké vzdelávanie.
Zásady vymedzené prof. Václavom Ciglerom predstavujú hlavnú os koncepcie rozvoja školy z hľadiska jej zmyslu a poslania:

 • Výtvarné školy sa od iných škôl líšia nielen svojou učebnou náplňou, ale predovšetkým charakterom práce a tiež metódou vyučovania.
 • Odborná výchova na týchto školách nie je založená na množstve získaných vedomostí, ale predovšetkým na rozvíjaní tvorivého myslenia.
 • Škola je prostredím tvorivej práce, nie lievikom vedomostí.
 • Škola je laboratóriom myslenia, experimentálnou dielňou, prostredím sebapoznania. Škola je sondáž.
 • Umenie nie je možné učiť, ani sa naučiť. Učiť a naučiť je možné len určitú rutinu a remeslo.
 • Tvorivá práca má povahu poézie.
 • Umelec vníma celou svojou bytosťou. Tvorivé myslenie je treba neustále regenerovať, pretože „poznané“ je v situácii neustáleho preverovania.
 • Každý človek je osobnosťou a škola v tomto zmysle predstavuje hľadanie dekódovacích kľúčov pre jej objavenie.
 • Škola predpokladá schopnosť oslobodenia sa od návykov a klišé.
 • Škola je sondážou do najhlbšieho vnútra svojich študentov. Kiež sondážou pravdivou a skutočnou.
 • Umenie je nikdy nekončiacim procesom poznania. Škola je jeho možnou prípravou.

Organizácia štúdia:

Prípravné štúdium – od 5 rokov, dĺžka štúdia 1 – 2 roky
I. stupeň – 1. – 4. ročník: 1. časť – ISCED 1B, dĺžka štúdia 4 roky
I. stupeň – 1. – 5. ročník: 2. časť – ISCED 2B, dĺžka štúdia 5 rokov
II. stupeň – 1. – 4. ročník, od 14 rokov vyššie, dĺžka štúdia 4 roky