Školné

neplnoletý žiak výtvarného a literárno-dramatického odboru: 15 €
neplnoletý žiak prípravného štúdia výtvarného a literárno-dramatického odboru: 12 €
plnoletý žiak, ktorý je študentom VŠ (alebo osobou poberajúcou starobný alebo invalidný dôchodok): 20 €
iný plnoletý žiak: 24 €

viac info: https://www.trnava.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn_c._601.pdf

 

Školné je možné uhradiť

1. Bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN – SK92 5600 0000 0011 1222 4003

2. Poštovou poukážkou: typ U

ako variabilný symbol použite osobné číslo pedagóga, do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka.

 

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č.211/2000 Z.Z.

viac info: smernica