Školné

neplnoletý žiak výtvarného a literárno-dramatického odboru: 10 €
neplnoletý žiak prípravného štúdia výtvarného a literárno-dramatického odboru: 8 €
plnoletý žiak, ktorý je študentom VŠ (alebo osobou poberajúcou starobný alebo invalidný dôchodok): 15 €
iný plnoletý žiak: 20 €

viac info: https://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/521

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č.211/2000 Z.Z.

viac info: smernica